Eigendom

Alle werken op deze site- alsmede op social media kanalen van Protogy-, daaronder te verstaan zowel teksten als beelden, zijn intellectueel eigendom van Protogy en Annop Catsman. Het auteursrecht van alle werken ligt volgens de bepaling van de Berner conventie automatisch bij Annop Catsman en Protogy, ook als foto’s niet van een logo of watermerk zijn voorzien.

Portretrechten van foto’s berusten bij de afgebeelde personen. Alle geportretteerden hebben contractueel hun toestemming verleend voor vertoning op de site van Protogy.

Vertoning en verspreiding

Werken op deze site mogen niet op enige wijze door een derde partij worden gebruikt of vermenigvuldigd, mits overeengekomen met Protogy en zonodig de geportretteerde(n). Protogy scant regelmatig het web voor ongeoorloofde duplicaten.

Foto’s mogen alléén op externe kanalen worden getoond via embedding. Een upload of kopie van een werk met daarbij een link of vermelding naar het origineel, is geen embed en is een onrechtmatige kopie. Het kan zijn dat een embed niet altijd mogelijk is, bijvoorbeeld op instagram. Hiervoor gelden desondanks geen uitzonderingen.

Voor beelden die verkocht (kunnen) worden in de Protogy webshop is dit met de modellen contractueel overeen gekomen.

Downloaden of op andere wijze een kopie maken van werken op deze site, en het vervolgens her-uploaden is strafbaar. Verdoezeling of verwijdering van het Protogy watermerk of het wijzigen van het werk, verhoogt de ernst van de schending van het auteursrecht. Ook fysieke kopieën van het werk maken en deze vervolgens openbaar vertonen of exposeren, is verboden en strafbaar.

Gevolgen inbreuk auteursrecht

Wie zonder toestemming werken (foto’s of teksten) van Protogy verveelvoudigt en elders vertoont, zal een factuur doen worden toegestuurd voor de inbreuk. De schuldige krijgt geen waarschuwing, omdat de auteursrecht inbreuk reeds heeft plaatsgevonden. Er is immers ook geen toestemming van te voren aan Protogy gevraagd voor het gebruik van de foto. Verwijdering van het materiaal achteraf maakt de inbreuk niet meer ongedaan. Er bestaat in juridische zin geen onderscheid tussen een bewuste en onbewuste inbreuk.

De hoogte van de factuur  zal ten eerste gebaseerd worden, op wat het desbetreffende werk zou hebben gekost in opdracht bij Protogy. Bij een auteursrechtinbreuk van commerciële aard, ongeacht het succes hiervan, geldt aanvullend een tarief voor de commerciële licentie.

Beelden: Het factuurbedrag wordt in de basis bepaald aan de hand van: opzetkosten van de desbetreffende fotoshoot (waaronder reiskosten, visagie, attributen, locatiehuur), uurtarief van de fotograaf en de geoportretteerde(n) voor hoelang de fotoshoot heeft geduurd, de tijd voor het bewerken, en de licentieprijs voor het aantal ‘geleverde’ (gestolen) werken, vergelijkbaar met prijzen per item, op de zelfde resolutie, onder een vergelijkbare licentie, op populaire stock-foto sites.

Het hebben gewijzigd van beelden, weghalen van het logo van Protogy of het ontbreken van naamsvermelding resulteren in een verdubbeling van de in rekening gebrachte kosten. Dit is niet anders dan het verschil in oplevering tussen TFP shoots met een model en een betalende (niet-model) klant.

Tekst: Voor het letterlijk overnemen, of 1-op-1 parafraseren van hele alinea’s zonder iets origineels toe te voegen, geldt een tarief van 12 cent per woord of 12 cent per woord van de oorspronkelijke tekst die geparafraseerd is. Dit is gebaseerd op het uurtarief van Protogy, hoelang er over de gemiddelde blogpost wordt gedaan, en hoeveel woorden een blogpost minimaal bevat.

Ten tweede zal er worden gekeken in welke context het werk is gebruikt. Indien dit in een onheuse of misplaatste context is die af doet aan de artistieke integriteit of intentie van het werk, of op enige wijze duidelijke reputatieschade voor Protogy of de geportretteerde(n) ten gevolge heeft, zal per werk en per misplaatste context een meertarief van €50,- worden opgeteld bij het factuurbedrag, tot een totaal maximum van €1000, wegens het hebben verricht van werk dat gebruikt wordt in een niet daarvoor geschikte, bedoelde, en misplaatste context die meer belastend voor het imago van Protogy is.
De mogelijke contexten van misplaatsing zijn: politiek, haatdragend, geweldsuitend, pornografisch en racistisch. Het maakt daarbij niet uit of de werken zelf gesimuleerd geweld of erotisch geladen beelden bevatten, omdat het artistieke intenties betreft en op een website en kanalen wordt weergeven waar dit duidelijk is.

voorbeeld 1: Onrechtmatige toepassing van werken in een haatdragende uiting welke bovendien racistisch en politiek gemotiveerd is, zal resulteren in €150,- extra  per gestolen werk.
voorbeeld 2:  Het werk betreft een geensceneerde actiescene tussen twee vechters, en deze is gebruikt op een rechts-extremistische militanten website, wat natuurlijk wat anders dan vertoning op een vechtsportschool website. De inbreuk komt dan in aanmerking voor politieke en geweldsuitende context, totaal €100,-  bovenop de factuur per gestolen werk.

Daarbovenop komen de administratieve kosten van €15,- voor het opstellen van de factuur. Voor elke daaropvolgende herinnering indien de betaaltermijn verstrijkt, wordt aanvullend nogmaals dit bedrag in rekening gebracht. Het is dus in het belang van de auteursrechtschender het bedrag meteen te voldoen. Wordt de factuur niet voor de betaaldatum voldaan, dan volgen een aanmaning en ten slotte een sommatie.

Juridische maatregelen bij geen respons

Indien hier ook geen gehoor aan wordt gegeven, dan  zal Protogy juridische stappen nemen in de zin van een kort geding (dagvaarding) en bodemprocedure. Het volledige verschuldigde bedrag zal van de gedagvaarde worden opgeëist. De beoogde schikking voor het stelen van slechts één foto, komt voor een kleine inbreuk op minimaal €250,- te staan en kan door hogere aantallen en de beoordelingsvariabelen makkelijk oplopen tot het tienvoudige.

De onkosten voor de volledige juridische procedure worden bovendien op de verliezende partij verhaald.